KWF IPSO IPSO

D O E L S T E L L I N G

D O E L    V A N    D E    S T I C H T I N G

het financieel en materieel realiseren, beheersen en ondersteunen van een inloophuis voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met kanker of een andere ernstige ziekte;

het creeren van een maatschappelijk draagvlak voor het inloophuis;

het vergroten van de (naams) bekendheid van het inloophuis onder de bevolking van de gemeente Groesbeek en professionele zorgaanbieders;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

B E R E I K E N    V A N    H E T    D O E L

het genereren van voldoende middelen om een jaarlijkse exploitatie mogelijk te maken; – het werven van financiele middelen ten behoeve van het inloophuis;

het werven van ondersteunende commissieleden/werkgroepen;

het onder de aandacht brengen en het geven van voorlichting over het inloophuis; – het vormen van draagvlak binnen de gemeente Groesbeek;

en al hetgeen nuttig is voor het bereiken van de gestelde doelen.